چارچوب API به عنوان محصول (API Coaching)


ما در این چارچوب به سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارهای مختلف خدمات مشاوره خواهیم داد و آنها را کمک خواهیم کرد که چگونه دارایی های دیجیتالی خود را به شکل سرویس های نرم افزار و به شکل API به توسعه دهندگان و شرکت های همکار عرضه کرده و از آنها درآمد کسب کنند.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه API به این مجموعه مقاله مراجعه کنید.


بازگشت به بالا