ابزارهای مدیریت محصول برای کمک به صاحبات استارتاپها، کارآفرینان، تحلیلگران کسب و کار، مدیران و مالکان محصول و طراحان UX ایجاد شده است. این ابزارها در چارچوب هایی چون اسکرام، استارتاپ ناب، کانبان و نیز تولید مدل کسب و کار قابل استفاده هستند. شما می توانید جزئیات هر ابزار را با کلیک بر روی لینک آن مشاهده کرده و ابزار مورد نظر را دانلود کنید.

ابزارها


تابلو چشم انداز محصول - ذهن چابک

تابلو چشم انداز محصول
(Product Vision Board)

بوم مدل کسب و کار - ذهن چابک

بوم مدل کسب و کار
(Business Model Canvas)

بوم ناب - ذهن چابک

بوم ناب
(Lean Canvas)

بوم ارزش پیشنهادی - ذهن چابک

بوم ارزش پیشنهادی
(Value Proposition Canvas)

بوم محصول - ذهن چابک

بوم محصول
(Product Canvas)

الگوی پرسنا - ذهن چابک

الگوی پرسنا
(Persona Template)

نقشه همدلی - ذهن چابک

نقشه همدلی
(Empathy Map)

نقشه راه محصول هدف گرا - ذهن چابک

نقشه راه محصول هدف گرا
(GO Product Roadmap)

لگوی هدف اسپرینت  - ذهن چابک

الگوی هدف اسپرینت
(Sprint Goal Template)

بازگشت به بالا