بوم مدل عملیاتی (OPERATING MODEL CANVAS)

برای تبدیل مدل کسب و کار به یک مدل عملیاتی، ‌از بوم مدل عملیاتی یا Operating Model Canvas استفاده کرد. هدف از این بوم آن است که سازمان و عملیات های مورد نیاز جهت عرضه ارزش پیشنهادی به مشتری هدف را بتوانیم طراحی کنیم. در واقع این بوم کمک می‌کند تا استراتژی را به انتخاب هایی در خصوص عملیات ها و سازمان ترجمه نمائیم. این بوم از 6 بخش تشکیل شده است: 1) فرایندها: یا همان زنجیره عرضه ارزش؛ کارهای مورد نیاز جهت عرضه ارزش پیشنهادی محصول یا خدمت را مشخص می‌کند. 2) سازمان: افرادی که باید کارهای فوق را انجام دهند و چگونگی سازماندهی آنها در قالب واحدهای اجرایی سازمان شما 3) مکان‌ها: مکان هایی که باید کارها در آنجا انجام شود و دارایی ها و تجهیزات مورد نیاز در این مکانها 4) اطلاعات: سیستم های اطلاعاتی موردنیاز جهت پشتیبانی از کار 5) تامین کنندگان: چه سازمان هاو شرکت هایی ورودی های لازم برای انجام کارها را برای ما مهیا می‌کنند و چه نوع ارتباطی با این سازمان ها داریم. 6) سیستم های مدیریتی: فرایندهای برنامه ریزی، بودجه بندی، مدیریت کارایی، مدیریت ریسک، بهبود مستمر و مدیریت افراد. این سیستم ها متصل کننده سایر 5 بخش فوق هستند.

کپی رایت © 1398 - تمامی حقوق برای ذهن چابک محفوظ است .