مطالب توسط محمد رضا عباسی فرد

پذیرش و کنترل احساسات سخت و ناخوشایند در مدیریت محصول

مدیران محصول و مالکان محصول و به عبارتی افراد محصول (product people)، اغلب اوقات باید تصمیمات سختی بگیرند و با افراد مختلفی وارد چالش شوند: کاربران، مشتریان، ذی‌نفعان و تیم توسعه محصول. لذا عجیب نیست که احساسات سخت و ناخوشایندی همچون اضطراب، خشم، ترس و نگرانی، سرخوردگی و آشفتگی را در کار خود تجربه کنند. […]