آماده سازی زنجیره تامین برای کرونا ویروس

آماده سازی زنجیره تامین برای کرونا ویروس

بحران شیوع کرونا ویروس در جهان درس‌های زیادی برای کسب و کارها از جمله توجه بیشتر به سناریو‌های چابکی در مقابل بحران‌ها برای کارکنان شرکت داشت. 

   

سخن مشاور

این طراحی زنجیره تامین یک پشتیبان ظرفیت برای تولید و تامین و توزیع فراهم می نماید. این ظرفیت نشان پشتیبان ریسک را بین دو تامین کننده توزیع میکند. تا زمانی که اختلال در منطقه دومین تامین کننده تاثیر نداشته باشد. در نتیجه این خیلی بهتر است که دومین تامین کننده باشد. اگرچه این نوع طراحی ریسک را کمتر می نماید اما نیازمند نظارت بیشتر و هزینه جداگانه دارد و هزینه مقیاس منطبق بر میزان اختصاص منبع از هر یک از تامین کننده است.

این طراحی برای شرکت هایی مه تولیدات و تسهیلات خود را در بازار های اصلی, با یک تامین کننده محلی یا انجام میدهد مناسب است. این شبیه به گزینه بالاست که ریسک را توزیع می نماید. با انتخاب چند تامین کننده در چند نقطه در این نوع طرح نرخ اقتصاد به مقیاس کمتر می شود و هزینه نگهداری ظرفیت بیشتری میگردد اما هزینه انتقال کمتر میگردد.

آنالیز با جزییات بیشتر و ارزیابی دقیق تری از طرح نیاز است. به طور آشکار این طراحی شرکت ها را مجبور می کند که وزن هر یک از طرح ها و میزان اثر گذاری هر یک از طرح ها را بر خدمات به مشتری و میزان رقابت آنها در بین صنعتشان را ارزیابی نمایند.

پیش بینی بحران های جهانی مثل شیوع کرونا ویروس غیر ممکن است , اما شرکت ها میتواند با آمادگی سطح بالای زنجیره تامین خود این اثرات را کاهش دهند. آنها باید قبل از ایجاد بحران آن را انجام دهند. با تثبیت و اجرای یک برنامه جدید به جای از صفر شروع کردن به نسبت زمانی که با اختلال جدید رو به رو می شوند; عمل نمایند.

مراکز عملیات اضطراری باید از طرح عملی از پیش تعیین شده برای ایجاد ارتباط و هماهنگی بین نقش های کاربردی نمایندگان و پروتکل های اجرایی برای ارتباطات و تصمیم گیری باشد و یک طراح عملیاتی اضطراری برای مشتریان و تامین کننده داشته باشد.

دیدگاه شما

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید